Vilkår & Betingelser

RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM I STERK & SMIDIG AS 

 

 1. Regler
  Medlemskapet hos Sterk & Smidig AS er personlig og kan kun brukes av deg.  All trening hos Sterk & Smidig AS skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for egne eiendeler. Du forbinder deg til å følge våre trivselsregler. Som medlems hos Sterk & Smidig AS aksepterer du at vi lagrer din besøksstatistikk utover 90 dager. Vi har videoovervåking ved inngansparti/resepsjon, og ved mistanke om brudd på våre regler eller hærverk godtar du som medlem at vi sjekker dette. Dette lagres i 7 dager.

  Sterk & Smidig AS vil tilrettelegge trening slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å  benytte senteret.
  -Vi vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
  -Vi kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
  -Sterk & Smidig AS fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret. Herunder tap og skader av klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
  -Vi fastsetter de regler som gjelder i senteret.  
  -Vi åpner låste garderobeskap hver kveld. Gjenglemte ting oppbevares i kasse ved inngangsdør maks 1 mnd.

 2. MEDLEMMET
  -Må til enhver tid ta ansvar for at telefonnummer og adresser er oppdatert i vårt register.
  -Plikter å dra adgangskort ved ankomst til senteret.
  -Plikter å oppgi ny adresse ved flytting eller endring av navn, bankkonto m.m.
  -Plikter å informere Sterk & Smidig AS ved endring av bankkontonummer, dersom man benytter AvtaleGiro.
  -Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
  -Skal ikke la private eiendeler ligge igjen i garderobeskap til neste besøk.
  -Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gis.

   3.GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

   -Kontrakten trer i kraft fra den dato medlemmet signerer kontrakten, eller ved annen avtalt dato.
   -Medlemskap betalt kontant løper fra innmeldt dato og frem til fastsatt sluttdato.
   -Medlemskap med avtalegiro-ordning fortsetter å løpe til det blir sagt opp skriftlig.
   -Tapt medlemskort skal rapporteres til Sterk & Smidig så snart tapet oppdages.
   -Nytt medlemskort belastet med kr 100,-
   -Personer under 18 år trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.
   – Aldersgrense for apparatsal er 16 år.
   -Av sikkerhetsmessige årsaker, skal barn ikke oppholde seg i apparatsalen.

4. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAP

Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn. Du blir belastet for resterende dager av inneværende måned.
Ved ny innmelding skal 2 måneder betales første gang. Forskuttert beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Medlemmet betaler treningsavgiften uavhengig av treningsmengde. Sterk & Smidig AS forbeholder seg retten til å indeksregulere prisene i henhold til KPI hvert år uten forutgående varsel. Ved andre prisendringer vil Sterk & Smidig AS gi 1 måneds varsel på e-post/sms. Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap gjelder vanlige medlemsbetingelser.

5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP FRA MEDLEM

Oppsigelsestiden regnes ut fra første månedskifte etter oppsigelsen er mottatt skriftlig på e-post til oss.
Medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelsen. (oppsigelsestid er en -1-måned)
(Eks: Ved innlevert og registrert oppsigelse i løpet av mai, opphører medlemskapet 30.juni med siste avtalegirotrekk den 20.juni)
– Oppsigelsen skal sendes til [email protected]
– Du skal motta en bekreftelse fra oss på at oppsigelsen er mottatt og registrert.
– Stoppe betaling selv i bank/ ikke dekning på konto er IKKE gyldig oppsigelse. 


FRYSING AV MEDLEMSKAP
Det er ikke mulig å fryse ditt medlemskap hos oss.
Vi har veldig gode betingelser på medlemskap. Vi har ingen innmeldingsavgift og kun 1 måneds oppsigelsestid.
Oppsigelsestiden regnes ut fra første månedskifte etter oppsigelsen er mottatt skriftlig til oss.
Du skal motta en bekreftelse fra oss på at oppsigelsen er mottatt og registrert.
– Oppsigelse sendes til [email protected]


6. OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP FRA STERK & SMIDIG
Sterk & Smidig AS forbeholder seg retten til å si opp medlems-kontrakten dersom medlemmet foretar seg vesentlige brudd på Sterk & Smidig AS sine interne retningslinjer;
-Tyveri fra senteret eller medlemmer
-Ikke har gyldig fullmakt fra foresatte
-Pga. helsemessig tilstand kan ta skade av Sterk & Smidig AS sitt tilbud,
eller på en eller annen måte opptrer mot Sterk & Smidig AS sine interesser og formål
-Opptrer respektløst overfor øvrige medlemmer eller ansatte
-Ikke overholder trivselsregler etter anmodning fra de ansatte

 1. MEDLEMSKONTRAKT MED AVTALEGIRO-ORDNING
  Med avtalegiro skjer betalingen automatisk. Dere slipper å huske forfallsdatoer og unngår purringer. Alt dere trenger å gjøre er å signere avtalegiro. Det kan gjøres elektronisk med en sms eller e-post link fra oss, eller akseptere tilbud om avtalegiro når neste regning betales i banken. En avtalt og månedlig treningsavgift belastes medlemmets konto mellom den 15. og 30. hver måned. Månedlig treningsavgift vil løpe til avtalen blir sagt opp skriftlig av en av partene, og stopper ikke før oppsigelsesmåned er betalt. Se pkt. 5.
  Dersom den månedlige treningsavgiften ikke blir trukket fra medlemmets konto, vil Sterk & Smidig AS sende kravene videre til inkassoselskap. Der vil det bli sendt ut 1. gangs purring med påløpende gebyrer. Dersom tilsendt purring ikke belastes innen forfall overføres dette til inkasso. Ved prisendring, skal medlemmet varsles en -1- måned før prisendringen trer i kraft. Avtalegiro-fullmakten til banken kan tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemskaps-avtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode.

  8. MANGLENDE BETALING
  Ved manglende betaling av treningsavgift vil medlemmet bli utestengt fra senteret. Medlemskapet fortsetter å løpe til treningsavgiften er betalt. Først etter betaling av utestående er det mulig å si opp avtalen etter pkt 5.
  Ubetalt treningsavgift vil først bli purret på SMS 7 dager etter forfall. Kravet blir sendt til inkasso 14 dager etter forfall med de gebyrer dette medfører. Dette blir sendt ut av vår samarbeidspartner Collectio AS, som håndterer fakturaer, utsendelser av purring og inkasso.

  9. RENT SENTER & DOPINGREGLEMENT
  Ved kjøp av medlemskap ved Sterk & Smidig godtar du antidopingreglene fra Rent Senter. Det er ikke tillatt å oppholde seg på senteret om man er påvirket av noen former for rusmidler. Det er heller ikke tillatt å benytte seg av prestasjonsfremmende eller andre typer stimulans i forbindelse med trening hos Sterk & Smidig. Kontroller kan bli gjennomført. Positiv dopingprøve vil føre til utestenging.Vi anbefaler alle medlemmer under 18 år å gjennomføre Rent Senter sin e-læringsmodul, gjerne sammen med foresatte. Opprett ny bruker på www.rentsenter.no og bruk senterkoden OR15B.

  10. NÆRINGSVIRKSOMHET
  Medlemmer har ikke rett til å drive næringsviksomhet i Sterk & Smidig lokaler uten skriftlig avtale med Sterk & Smidig. Dette gjelder både salg av produkter og tjenester.

  11. TV-OVERVÅKING
  Treningssenteret er tv-overvåket ved inngangen. Ved hærverk av utstyr kan du bli erstatningspliktig for kostnaden av å utbedre skaden.

  12. INFORMASJON VIA E-POST/SMS
  Ved signering av denne avtalen samtykker medlemmet i at Sterk & Smidig AS kan sende informasjon via e-post/sms.

  13. PERSONVERN
  Ved kjøp av medlemskap godtar du våre regler for Personvern.

   

  Sterk & Smidigs Trivselsregler:

  • Utesko skal tas av ved inngangsdøren
  • Bruk garderober/skap til oppbevaring av bagger og tøy.
   Skap du bruker skal tømmes før du forlater senteret.
  • Rene innesko skal brukes under trening
  • God hygiene er viktig for deg og de rundt.
   Bruk alltid rent tøy og rene/tørre sko.
  • Det er ikke tillatt å trene i bar overkropp, BH/topp eller bare føtter.
  • Bruk håndkle og tørk av svette fra på apparatene
  • Hold orden i lokalet, rydd etter deg og sett på plass vekter/utstyr etter bruk. Rydd alltid opp etter deg.
  • La andre få bruke apparatene når du har pause.
  • Ha gjerne telefon med deg, men flytt deg til et område hvor andre ikke sjeneres av praten. Vi setter pris på at du ikke tar bilder i lokalene våre, og la andre være trygge på at bilder ikke tas/deles.
  • Hold et lavt støynivå og et hyggelig språk, bruk god folkeskikk slik at alle trives. Unngå roping, brøling og unødig slamring med vekter. 
  • Bruk sunn fornuft ved håndtering av apparater og utstyr. Da unngår vi at utstyret blir unødvendig slitt og ødelagt.
  • Vi har et dopingfritt miljø, og som medlem hos Sterk & Smidig godtar du våre antidopingregler. Vi er et Rent Senter og jobber for et trent treningsmiljø i samarbeid med Antidoping Norge (ADNO).
   Les mer på
   antidoping.no

   Våre trivselsregler er utformet for å sikre at alle får en god treningsøkt og at vi har et godt treningsmiljø på senteret vårt. Vi setter stor pris om du tar deg tid til å lese disse. TAKK 🙂   VELKOMMEN