Personvern

Behandling av personopplysninger i Sterk & Smidig AS

Sterk & Smidig er et treningssenter med tilbud om gruppetrening og egentrening i apparatsal.

Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om Sterk & Smidig AS sin behandling av dine personopplysninger. Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, og hvordan vi bruker denne informasjonen. Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

 

 1. INNLEDNING/KONTAKTOPPLYSNINGER
  Adresse: Nedregate 34
  E-post: info@sterkogsmidig.no
  Telefon: 94097588
  Organisasjonsnr.: 922139415
 2. BEHANDLINGSANSVARLIG
  Gry Korssletten er på vegne av Sterk & Smidig  behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. I så måte forholder Sterk & Smidig seg til norsk lov og vil sørge for at innsamling av personopplysninger samsvarer med lovens regler.
  Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes til behandlingsansvarlig (se kontaktopplysninger pkt. 1)
 3. INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG
  Sterk & Smidig behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med inngåelse av medlemskap for trening på Sterk & Smidig. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer: navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, kjønn,  passord for “Min side”, og type medlemsskap. I noen tilfeller innhentes også kontonummer for opprettelse av AvtaleGiro eller annen betalingsordning.
  Sterk & Smidig lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inklusive besøk, betalingstransaksjoner, innlogginger og informasjon om din kommunikasjon med våre ansatte, f.eks. samtaler med administrasjon/ resepsjon.
  Sterk & Smidig kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med oss.
  Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av medlemsvilkårene for Sterk & Smidig.
 4. HVORFOR VI INNHENTER DENNE INFORMASJONEN
  Hovedformålet med Sterk & Smidig’s behandling av dine personopplysninger er å:
  samle inn, kontrollere og registrere personopplysninger for å dokumentere og administrere inngått avtale. Dette inkluderer kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som Sterk & Smidig har påtatt seg for gjennomføring av kontrakt/avtale med deg. – dersom avtale med oss avsluttes, eller du velger å ikke fullføre avtalen vil dine personopplysninger bli oppbevart, men ikke lengre enn hva som er nødvendig med hensyn til kundeservice, oppfølging, korrigering og for å ikke sende ut ytterligere markedsføring til deg.
  Sterk & Smidig behandler dine personopplysninger for å oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter. Dette innebærer:
  – lagring av personopplysninger for å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lenger enn til tvisten er avsluttet eller et eventuelt krav foreldet. Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 3 år. Fristen kan forlenges, men aldri være lenger enn totalt 10 år, jfr. foreldelsesloven §§ 2 og 10.
  – lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13.
  – behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.
  Sterk & Smidig kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.
 5. HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER
  Alt.1: Vi lagrer de personopplysninger du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.
  Alt.2: Vi lagrer de personopplysninger du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
  Det er den registrerte som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt.3.  Ved mangel på eller oppdatering av informasjon kan Sterk & Smidig selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.
  Vi benytter Sodvin sitt kundebehandlingssystem Xakt for håndtering av medlemsopplysninger.
  www.sodvin.no
 6. OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART
  For å sikre god og sikker behandling av opplysninger vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
  Vi benytter inkassoselskapet Collectio for innkreving av utestående, så de mottar nødvendig informasjon om deg for denne jobben. 
  Dette inkluderer bruk av ditt tlf.nr til betalingsoppfølging.   www.collectio.no
 7. SLETTING OG ARKIVERING AV OPPLYSNINGER
  Hvis Sterk & Smidig behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Sterk & Smidig rette opplysningene.
  Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp/medlemsskap lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år henhold til lovens krav. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Se pkt. 4
  Vi sletter personopplysninger når en kunde/medlem gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.
 8. SIKRING AV OPPLYSNINGENE
  Sterk & Smidig har etablert interne regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.
  Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.
  Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.
  Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har nødvendig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.
 9. ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?
  Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
  Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.
  Sterk & Smidig er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge.
 10. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN
  Sterk & Smidig forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Sterk & Smidig. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.
 11. KLAGER
  Du kan sende inn klager eller spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet. 


Datatilsynet
Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo
Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert:    02.07.2019.